Kako dijake in vajence pripraviti na vmesni preizkus?


1. Ime programa usposabljanja

Kako dijake in vajence pripraviti na vmesni preizkus?

 

2. Namen programa usposabljanja

Na usposabljanju se bodo udeleženci seznanili s postopkom priprave in izvedbe ter predpisi, ki urejajo izvajanje vmesnih preizkusov za dijake in vajence srednjega poklicnega izobraževanja. Usposobili se bodo za izbiro delovnih nalog in oblikovanje kriterijev za vrednotenje kakovosti izvedbe delovnega opravila v okviru vmesnega preizkusa. Posvetili se bodo tudi ustrezni pripravi dijaka oz. vajenca, ureditvi varnega delovnega okolja in sodelovanju z nadzorniki vmesnega preizkusa.

 

3. Trajanje programa usposabljanja

Osem ur

 

4. Ciljna skupina programa usposabljanja

Usposabljanje je namenjeno mentorjem dijakom in vajencem, ki so vključeni v programe srednjega poklicnega izobraževanja, ter nadzornikom pri vmesnih preizkusih. Priporočamo ga mentorjem, ki imajo dijake in/ali vajence v 1. ali 2. letniku, in drugim, ki se ukvarjajo z usposabljanjem na delovnem mestu (npr. odgovorni za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, kadrovske službe, vodstvo).

 

5. Izvajalci programa usposabljanja

Priporočamo, da imajo izvajalci izobrazbo pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe najmanj prve stopnje, vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju usposabljanja z delom ter ustrezno pedagoško-andragoško znanje.

 

6. Kompetence programa usposabljanja

Udeleženec lahko razvije naslednje kompetence:

usposobljenost za učinkovito pripravo dijakov in vajencev na vmesni preizkus;

usposobljenost za sodelovanje pri izboru delovnih nalog in kriterijev opazovanja na vmesnem preizkusu;

sposobnost uporabe dokumentacije;

usposobljenost za prilagajanje v različnih situacijah pri izvedbi vmesnih preizkusov;

sposobnost reflektiranja lastnega delovanja glede na opredeljene naloge in vlogo.

 

7. Učni cilji programa usposabljanja

Udeleženec:

našteje predpise, ki urejajo izvajanje vmesnih preizkusov;

opiše vsebino opredelitev vmesnih preizkusov v predpisih;

našteje glavne akterje pri vmesnih preizkusih in opiše njihove naloge;

pojasni pomen sodelovanja z zbornico in nadzornikom;

opiše proces izvedbe vmesnih preizkusov;

pojasni pomen in način uporabe spremne dokumentacije pri vmesnih preizkusih;

opiše načine upoštevanja varnostnih predpisov;

pojasni pomen priprave dijakov in vajencev na vmesni preizkus;

opiše primere aktivnosti, namenjene pripravi dijakov in vajencev na vmesni preizkus;

opiše usmeritve za izbiro delovnih opravil za vmesni preizkus in za pripravo kriterijev opazovanja.

 

8. Vsebina programa usposabljanja

Namen vmesnega preizkusa

Podlage za izvedbo vmesnega preizkusa

Sodelujoči in njihova vloga pri vmesnem preizkusu (vajenec/dijak, mentor, nadzornik)

Kraj, trajanje in potek vmesnih preizkusov

Kriteriji opazovanja dijaka/vajenca in podajanje povratne informacije

Kako naj mentor izbere primerno delovno opravilo za dijaka/vajenca na vmesnem preizkusu in primeri delovnih opravil za posamezne izobraževalne programe

Pomen varnostnih predpisov na vmesnem preizkusu

 

9. Priporočila za izvedbo programa usposabljanja

Priporočamo izvedbo v obliki krajših predavanj, kombiniranih z delom v manjših skupinah in diskusijo.