Osnovno usposabljanje za mentorje


Program usposabljanja mentorjev  dijakom na praktičnem usposabljanju z delom in  študentom na praktičnem izobraževanju (PUM-PUD-PI)

 

1. Ime programa usposabljanja

Program usposabljanja mentorjev dijakom na praktičnem usposabljanju z delom in študentom na praktičnem izobraževanju

 

2. Namen in cilji usposabljanja

Usposabljanje je namenjeno kandidatom za mentorje dijakom na praktičnem usposabljanju z delom in študentom na praktičnem izobraževanju, pa tudi mentorjem vajencem. Udeleženci se bodo v programu usposobili za izvajanje nalog v podjetju ali drugi ustanovi, ki so vezane na načrtovanje in izvajanje praktičnega usposabljanja.

Mentor v podjetju je vez med podjetjem, šolo in dijakom oz. študentom ter izvajalec usposabljanja. Skupaj z učiteljem oz. drugim predstavnikom šole zagotavlja, da je usposabljanje ciljno usmerjeno ter da dijak oz. študent dobi jasne usmeritve in podporo za delo. Mentor je dijaku oz. študentu zgled, ima pozitiven odnos do dela in usposabljanja, tudi lastnega. Ker pozna značilnosti mladostnikov, jih potrpežljivo spodbuja pri njihovem napredku in ustvarja ozračje, ki je ugodno za učenje. Mentor organizira usposabljanje dijaka oz. študenta na različnih delovnih mestih v skladu z učnimi cilji, informira o tem svoje sodelavce, podpira dijaka oz. študenta pri vključevanju v delovni kolektiv ter ga spremlja pri učenju in postopnem prevzemanju odgovornosti.

Na usposabljanju se udeleženci usposobijo za:

  • oblikovanje varnega učnega okolja v podjetju,
  • komunikacijo z dijakom oz. študentom, njegovo vodenje in podporo ves čas njegovega usposabljanja v podjetju,
  • sodelovanje z učiteljem oz. drugim predstavnikom šole pri načrtovanju usposabljanja in vodenju dokumentacije,
  • načrtovanje delovnih nalog za usposabljanje, posredovanje informacij sodelavcem na drugih delovnih mestih in dajanje navodil dijaku oz. študentu,
  • spremljanje in ocenjevanje uspešnosti dijaka oz. študenta v skladu z navodili in dogovori s šolo,
  • samorefleksijo in nadaljnji razvoj lastnih kompetenc.

       

3. Trajanje usposabljanja

Usposabljanje obsega 32 ur neposrednega pedagoškega dela in 18 ur samostojnega dela udeležencev.

 

4. Pogoji za uspešno opravljeno usposabljanje

Udeleženec mora biti navzoč vsaj pri 75 % ur neposrednega pedagoškega dela.

Med usposabljanjem udeleženec pripravi zaključno nalogo, jo odda, predstavi in uspešno zagovarja.

 

5. Predmetnik

  Ime vsebinskega sklopa Število ur pedagoškega dela Samostojno delo kandidata SKUPAJ
VS1 KOMUNICIRANJE IN SODELOVANJE DIJAKA OZ. ŠTUDENTA IN MENTORJA 8 ur 4 ur 12 ur
VS2 KAKO PODPRETI MENTORJA PRI IZVEDBI USPOSABLJANJA? 8 ur 4 ur 12 ur
VS3 KAKO PODPRETI MLADOSTNIKA PRI UČENJU NA DELOVNEM MESTU? 8 ur 6 ur 14 ur
ZN ZAKLJUČNA NALOGA 8 ur 4 ur 12 ur
SKUPAJ vseh ur 32 ur 18 ur 50 ur

 

Podrobnejši opis programa