Učinkovit mentorski proces


1. Ime programa usposabljanja

Učinkovit mentorski proces

 

2. Namen programa usposabljanja

Na usposabljanju se bodo udeleženci seznanili s pomenom mentorskega procesa in vlogo mentorja dijakom, vajencem in študentom v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Usposobili se bodo za načrtovanje, prilagajanje, spremljanje in evalviranje mentorskega procesa za namen dviga kakovosti učenja na delovnem mestu.

 

3. Trajanje programa usposabljanja

Osem ur

 

4. Ciljna skupina programa usposabljanja

Usposabljanje je namenjeno mentorjem dijakom, vajencem in študentom, ki so vključeni v programe poklicnega in strokovnega izobraževanja. Priporočamo ga tudi drugim, ki se ukvarjajo z usposabljanjem na delovnem mestu (npr. odgovorni za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, kadrovske službe, vodstvo).

 

5. Izvajalci programa usposabljanja

Priporočamo, da ima izvajalec izobrazbo družboslovne smeri, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe najmanj prve stopnje, vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju usposabljanja z delom, pri čemer je mentoriral vsaj tri osebe, ter ustrezno pedagoško-andragoško znanje.

 

6. Kompetence programa usposabljanja

Udeleženec lahko razvije naslednje kompetence:

usposobljenost za načrtovanje in prilagajanje mentorskega procesa v kontekstu praktičnega izobraževanja v podjetju;

usposobljenost za spremljanje mentorskega procesa v praktičnem izobraževanju;

sposobnost vodenja mentorskega procesa z zgledom;

sposobnost identifikacije in prenosa vrednot na dijake, vajence oz. študente;  sposobnost refleksije in nadgradnje lastnega vedenja.

 

7. Učni cilji programa usposabljanja

Udeleženec:

opiše sestavine procesa mentorstva in njihovo vključevanje v lastno delo in proces mentorstva;

opredeli ključne mentorske veščine in pojasni proces njihovega razvoja;

definira celovit končni cilj mentorskega odnosa v okviru praktičnega izobraževanja v podjetju;  opredeli svojo vlogo mentorja dijaku, vajencu oz. študentu s strokovnega in socialnega vidika;

opiše lastne vrednote, vrednote družbe in vlogo mentorja pri prenosu vrednot na mlade;

obrazloži psihološki model za refleksijo lastnih vedenj;

opravi samorefleksijo in določi področja lastnega razvoja;

opiše proces prenosa celotnega obsega znanj na dijake, vajence oz. študente.

 

8. Vsebina programa usposabljanja

Pomen mentorskega procesa in vloga mentorja v okviru praktičnega izobraževanja v delovnem procesu

Kako določiti ključne kriterije za učinkovit mentorski proces

Definiranje celovitega končnega cilja mentoriranja v kontekstu učenja z delom

Kako spremljati kriterije za dosego učnih ciljev in o tem komunicirati z dijaki, vajenci in študenti  Opredelitev vrednot (lastnih, družbenih), potek prenosa vrednot in vloga zgleda v tem procesu

Samorefleksija in metapogled na mentorski proces

 

9. Priporočila za izvedbo programa usposabljanja

Priporočamo izvedbo v obliki krajših predavanj, kombiniranih z delom v manjših skupinah in diskusijo.