Priprava načrta izvajanja vajeništva


1. Ime programa usposabljanja

Priprava načrta izvajanja vajeništva

 

2. Namen programa usposabljanja

Namen je usposobiti mentorje za:

dogovarjanje z organizatorji praktičnega usposabljanja z delom na šolah o načinu medsebojnega sodelovanja, usklajevanju poteka izobraževanja v šoli in usposabljanja v podjetju ter o delitvi vlog in odgovornosti za doseganje učnih izidov ter za

načrtovanje operativnih učnih ciljev v načrtu izvajanja vajeništva do vmesnega preizkusa oz. zaključnega izpita.

 

3. Trajanje programa usposabljanja

Osem ur

 

4. Ciljna skupina programa usposabljanja

Usposabljanje je namenjeno usposobljenim mentorjem, ki bodo pripravljali dokumentacijo za vajeništvo.

 

5. Izvajalci programa usposabljanja

Priporočamo, da imajo izvajalci izobrazbo pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe najmanj prve stopnje, vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju usposabljanja z delom ter ustrezno pedagoško-andragoško znanje.

 

6. Kompetence programa usposabljanja

Udeleženec lahko razvije naslednje kompetence:

sposobnost členjenja konkretnih delovnih oz. tehnoloških postopkov, delovnih procesov ali faz dela glede na izobraževalni program oz. poklic in njihovega povezovanja z zapisi v katalogih praktičnega usposabljanja, izpitnih katalogih ali poklicnih standardih za opredelitev in uskladitev ciljev praktičnega usposabljanja z delom;

sposobnost komuniciranja in dogovarjanja s predstavnikom šole pri načrtovanju in usklajevanju delovnih procesov s procesom izobraževanja v okviru časovne razporeditve v načrtu izvajanja vajeništva ter sposobnost poročanja šoli o doseganju ciljev.

 

7. Učni cilji programa usposabljanja

Udeleženec:

na spletu najde aktualne dokumente za izvedbo praktičnega usposabljanja z delom in za pripravo načrta izvajanja vajeništva,

opiše predpisane sestavine načrta izvajanja vajeništva,

pojasni namen priprave načrta izvajanja vajeništva,

pregleda katalog praktičnega usposabljanja in izpitni katalog svojega strokovnega področja ter oceni, v kolikšni meri se dejavnost organizacije ujema z operativnimi učnimi cilji v katalogu praktičnega usposabljanja in cilji zaključnega izpita,

pojasni načine doseganja izbranih operativnih učnih ciljev iz kataloga praktičnega usposabljanja,

pripravi in razloži svoj predlog delitve odgovornosti za rezultate učenja ter predlaga izvedbo po letnikih,

za izbrane operativne učne cilje določi načine spremljanja in oblikuje kriterije vrednotenja,

pripravi in opiše primere nalog za vmesni preizkus na podlagi doseganja predvidenih operativnih učnih ciljev iz kataloga praktičnega usposabljanja in dejavnosti delodajalca.

 

8. Vsebina programa usposabljanja

Kateri dokumenti so povezani z vsebino praktičnega usposabljanja z delom?

  • poklicni standard
  • predmetnik izbranega izobraževalnega programa srednjega poklicnega izobraževanja
  • katalog praktičnega usposabljanja o izpitni katalog o vajeniška pogodba o načrt izvajanja vajeništva o vajeniški dnevnik

Kako mentor naredi analizo delovnih procesov oz. postopkov v organizaciji in jih poveže z operativnimi učnimi cilji, ki so opredeljeni v katalogu praktičnega usposabljanja?

Kako se mentor z organizatorjem praktičnega usposabljanja z delom na šoli dogovori o operativnih učnih ciljih, ki jih bo vajenec dosegal pri delodajalcu oz. v šoli?

Kako mentor racionalno pripravi načrt izvajanja vajeništva ter poveže načrtovanje, izvajanje in vrednotenje doseganja operativnih učnih ciljev?

Kako mentor postopno prenaša odgovornost za doseganje operativnih učnih ciljev na vajenca?

Kako mentor pripravlja vajenca na vmesni preizkus in zaključni izpit?

 

9. Priporočila za izvedbo programa usposabljanja

Program se izvaja v obliki delavnice.

Kandidati uporabljajo veljavne predpise in dokumentacijo ter pripravijo individualne primere načrta izvajanja vajeništva za izbrani poklic do ravni, da se lahko suvereno dogovorijo s predstavniki šole o izvajanju praktičnega usposabljanja pri delodajalcu.