Program usposabljanja


Program usposabljanja mentorjev praktičnega usposabljanja z delom (PUD)
RPK in SMU za mentorje dijakom

Razpored po dnevih Ime vsebinskega sklopa Tematski sklopi s cilji št. ur predavanja št. ur vaje Skupaj število kontaktnih ur
1. dan

(8 ur)

RPK Razvojne značilnosti mladostnika

 • Se seznanijo z razvojnimi značilnostmi mladostništva (adolescence); kaj je to, kdaj se začne …
 • Spoznajo razvoj identitete pri mladostnikih
 • Spoznajo razvoj samopodobe pri mladostnikih; kako se oblikuje …
 • Spoznajo, kako samopodoba posameznika vpliva na njegovo delovanje v družbi
 • Spoznajo razvoj abstraktnega mišljenja pri adolescentih
 • Spoznajo vrednote mladostnikov ter kako se razvijajo glede na starost
 • Primerjajo vrednote družbe ter vrednote mladostnikov
2 1 3
RPK Komunikacija

 • Seznanijo se z definicijo ter vrstami komuniciranja
 • Ocenjujejo pomen uspešnega komuniciranja med poslovneži in njihovimi strankami
 • Spoznajo, kaj je poslovni pogovor ter njegove elemente
 • Spoznajo različne vrste neverbalne komunikacije
 • Ugotavljajo vlogo zunanjega videza pri posredovanju nebesednih informacij
 • Spoznajo veščine poslovnega sporazumevanja ter jih ocenjujejo (poslušanje, neposlušanje)
 • Poglobijo zavest o pomenu uporabe poslovnega bontona
 • Uporabljajo ustrezno strokovno izrazoslovje
 • Spoznajo osnove ter potek predstavitve
 • Spoznajo značilnosti poslovnega sestanka
 • Ugotavljajo, katere veščine poslovnega komuniciranja je treba posredovati mladostnikom ter na kakšen način
3  2 5
2. dan

(8 ur)

SMU Načrtovanje učnega procesa v delavnem okolju

 • Vloga in naloge mentorja (načrtovanje učnega procesa, učne oblike in metode učenja)
 • Sodobne metode učenja in poučevanja na PUD-u
 • Didaktična načela
2 2 4
SMU Izobraževalni sistem v RS

 • Seznanijo se z izobraževalnim sistemom v programih NPI, SPI, SSI in PTI (poklicni standardi, izobraževalni programi, katalogi znanj, izpitni katalogi ZI in POM)
 • Seznanijo se z zakonodajo na področju PUD-a (pravice in dolžnosti dijakov, obveznosti delodajalcev)
1 1 2
SMU Ergodidaktika

 • Spoznajo splošne cilje PUD-a (motivacija za delo, kreativnost dijakov, ukrepi za varno delo, načrtovanje dijakovega dela …)
 • Refleksija mentorjevega dela in evalvacija PUD-a
1 1 2
3. dan

(8 ur)

RPK Psihološke osnove učenja in poučevanja

 • Seznanijo se z procesom učenja, kako poteka, vrste spomina …
 • Spoznajo načine za bolj učinkovito učenje
 • Spoznajo kaj vpliva na pozabljanje (kakovostne in količinske spremembe)
 •  Poskušajo na lastnih izkušnjah ugotoviti, kaj vpliva na pozabljanje
 • Ugotavljajo, kako na učenje vplivajo različni dejavniki, kot so: motivacija, čustva, družina, umske in druge sposobnosti, učni stili, drugi dejavniki okolja in posameznika …
 • Spoznajo vrste učnih stilov; spoznajo strategije za boljše učenje
 • Seznanijo se s temeljnimi kompetencami vseživljenjskega učenja
2 2 4
SMU Predstavitev projektnih nalog 4 4
Skupaj 24

Usposabljanje bo izvedeno v treh delovnih dneh. Med drugim in tretjim dnem bo vsaj 1 teden časovnega razmika, v katerem bodo udeleženci izdelali projektno nalogo. Projektno nalogo bodo predstavili na zadnjem srečanju (3. dan).

Samostojno delo udeležencev (26 ur):
Udeleženec na koncu izdela projektno nalogo iz ene od tem vsebinskega sklopa. Za izdelavo projektne naloge se predvideva 26 ur samostojnega dela. Udeleženec izmed predlaganih naslovov projektnih nalog izbere en naslov, lahko pa v dogovoru s predavateljem izbere tudi temo po svoji izbiri. Za udeležence usposabljanja bodo organizirane konzultacije (govorilne ure, kontakti preko elektronske pošte, telefona…), ki jih bodo izvajali predavatelji, ki bodo tudi mentorji za izdelavo projektnih nalog. Svetovanje in podporo bodo nudili predavatelji, ki bodo usposabljali določeno skupino mentorjev. Tako bo zagotovljen osebni pristop, saj bo udeležencem predavatelj znan in bodo lažje navezali stik. Predavatelji bodo udeležencem vnaprej sporočili termine, ko bodo na voljo za telefonske konzultacije, po potrebi pa se bodo dogovorili tudi za osebne konzultacije. Predavatelji bodo dostopni tudi po elektronski pošti za vsa vprašanja in strokovno pomoč. Dobra podpora udeležencem bo tudi že narejeno e-gradivo, namenjeno usposabljanju mentorjev, ki je dostopno na spletni strani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Gradivo služi kot pomoč pri samostojnem delu in izdelavi projektne naloge.

 

Program usposabljanja mentorjev praktičnega izobraževanja (PRI)
RPK in SPI za mentorje študentom

Razpored po dnevih Ime vsebinskega sklopa Tematski sklopi s cilji št. ur predavanja št. ur vaje Skupaj število kontaktnih ur
1. dan

(8 ur)

RPK Razvojne značilnosti mladostnika

 • Se seznanijo z razvojnimi značilnostmi mladostništva (adolescence); kaj je to, kdaj se začne …
 • Spoznajo razvoj identitete pri mladostnikih
 • Spoznajo razvoj samopodobe pri mladostnikih; kako se oblikuje …
 • Spoznajo, kako samopodoba posameznika vpliva na njegovo delovanje v družbi
 • Spoznajo razvoj abstraktnega mišljenja pri adolescentih
 • Spoznajo vrednote mladostnikov ter kako se razvijajo glede na starost
 • Primerjajo vrednote družbe ter vrednote mladostnikov
2 1 3
RPK Komunikacija

 • Seznanijo se z definicijo ter vrstami komuniciranja
 • Ocenjujejo pomen uspešnega komuniciranja med poslovneži in njihovimi strankami
 • Spoznajo, kaj je poslovni pogovor ter njegove elemente
 • Spoznajo različne vrste neverbalne komunikacije
 • Ugotavljajo vlogo zunanjega videza pri posredovanju nebesednih informacij
 • Spoznajo veščine poslovnega sporazumevanja ter jih ocenjujejo (poslušanje, neposlušanje)
 • Poglobijo zavest o pomenu uporabe poslovnega bontona
 • Uporabljajo ustrezno strokovno izrazoslovje
 • Spoznajo osnove ter potek predstavitve
 • Spoznajo značilnosti poslovnega sestanka
 • Ugotavljajo, katere veščine poslovnega komuniciranja je treba posredovati mladostnikom ter na kakšen način
3 2 5
2. dan

(8 ur)

SPI Načrtovanje učnega procesa v delovnem okolju

 • Vloga in naloge mentorja (načrtovanje učnega procesa, učne oblike in metode učenja)
 • Sodobne metode učenja in poučevanja na PUD-u
 • Didaktična načela
2 2 4
SPI Izobraževalni sistem v RS

 • Seznanijo se z izobraževalnim sistemom v programih NPI, SPI, SSI in PTI (poklicni standardi, izobraževalni programi, katalogi znanj, izpitni katalogi ZI in POM)
 • Seznanijo se z zakonodajo na področju PUD-a (pravice in dolžnosti dijakov,
  obveznosti delodajalcev)
1 1 2
SPI Ergodidaktika

 • Spoznajo splošne cilje PUD-a (motivacija za delo, kreativnost dijakov, ukrepi za varno delo, načrtovanje dijakovega dela …)
 • Refleksija mentorjevega dela in evalvacija PUD-a
1 1 2
3. dan

(8 ur)

RPK Psihološke osnove učenja in poučevanja

 • Seznanijo se z procesom učenja, kako poteka, vrste spomina …
 • Spoznajo načine za bolj učinkovito učenje
 • Spoznajo kaj vpliva na pozabljanje (kakovostne in količinske spremembe)
 • Poskušajo na lastnih izkušnjah ugotoviti, kaj vpliva na pozabljanje
 • Ugotavljajo, kako na učenje vplivajo različni dejavniki, kot so: motivacija, čustva, družina, umske in druge sposobnosti, učni stili, drugi dejavniki okolja in posameznika …
 • Spoznajo vrste učnih stilov
 • Spoznajo strategije za boljše učenje
 • Seznanijo se z temeljnimi kompetencami vseživljenjskega učenja
2 2 4
SPI Predstavitev projektnih nalog 4 4
Skupaj 24

 Usposabljanje bo izvedeno v treh delovnih dneh. Med drugim in tretjim dnem bo vsaj 1 teden časovnega razmika, v katerem bodo udeleženci izdelali projektno nalogo. Projektno nalogo bodo predstavili na zadnjem srečanju (3. dan).

Samostojno delo udeležencev (36 ur):
Udeleženec na koncu izdela projektno nalogo iz ene od tem vsebinskega sklopa. Za izdelavo projektne naloge se predvideva 36 ur samostojnega dela. Udeleženec izmed predlaganih naslovov projektnih nalog izbere en naslov, lahko pa v dogovoru s predavateljem izbere tudi temo po svoji izbiri. Za udeležence usposabljanja bodo organizirane konzultacije (govorilne ure, kontakti preko elektronske pošte, telefona…), ki jih bodo izvajali predavatelji, ki bodo tudi mentorji za izdelavo projektnih nalog. Svetovanje in podporo bodo nudili predavatelji, ki bodo usposabljali določeno skupino mentorjev. Tako bo zagotovljen osebni pristop, saj bo udeležencem predavatelj znan in bodo lažje navezali stik. Predavatelji bodo udeležencem vnaprej sporočili termine, ko bodo na voljo za telefonske konzultacije, po potrebi pa se bodo dogovorili tudi za osebne konzultacije. Predavatelji bodo dostopni tudi po elektronski pošti za vsa vprašanja in strokovno pomoč. Dobra podpora udeležencem bo tudi že narejeno e-gradivo, namenjeno usposabljanju mentorjev, ki je dostopno na spletni strani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Gradivo služi kot pomoč pri samostojnem delu in izdelavi projektne naloge.